โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)

72
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
10
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
หมู่ที่ 2 บ้านทุ่งแค้ว ตำบลทุ่งแค้ว อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 054647210 โทรสาร 054647210 อีเมล info.tungkeaw@gmail.com
เว็บไซต์ www.phrae1.net//thungka

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
13
9
22
ประถมศึกษา
6
21
29
50
รวมทั้งหมด
8
34
38
72
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

ส.ต.ต.สำราญ คำเฟื่องฟู
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 22 คน

30.56%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 50 คน

69.44%