โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)

19
จำนวนนักเรียน
7
ห้องเรียน
4
ครู/บุคลากร
7
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
หมู่ที่ 5 วังหลวง ตำบลวังหลวง อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 088-6147204 โทรสาร - อีเมล wungluangschool.phrae@gmail.com
เว็บไซต์

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
2
2
4
ประถมศึกษา
5
10
5
15
รวมทั้งหมด
7
12
7
19
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 4 คน

21.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 15 คน

78.95%