โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)

40
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
9
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
หมู่ที่ 4 บ้านหนองน้ำรัด ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 0937875523 โทรสาร อีเมล Nongnumradphrae@outlook.co.th
เว็บไซต์ bannongnumrad@phrae1.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
4
1
5
ประถมศึกษา
6
16
19
35
รวมทั้งหมด
8
20
20
40
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายสาโรช เกิดทรัพย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนชำนาญการพิเศษ
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 5 คน

12.50%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 35 คน

87.50%