โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)

31
จำนวนนักเรียน
8
ห้องเรียน
5
ครู/บุคลากร
8
ห้องเรียน
ที่ตั้งโรงเรียน
โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
หมู่ที่ 5 บ้านย่านยาว ตำบลน้ำรัด อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ 54170
โทรศัพท์ 054647371 โทรสาร - อีเมล yanyow157@gmail.com
เว็บไซต์ banyanyao@phrae1.go.th

จำนวนนักเรียนแยกตามระดับชั้น (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล
2
3
6
9
ประถมศึกษา
6
13
9
22
รวมทั้งหมด
8
16
15
31
ตราสัญลักษณ์โรงเรียน
ผู้อำนวยการโรงเรียน
ว่าง
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 9 คน

29.03%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 22 คน

70.97%