ข้อมูลนักเรียน (25 มิถุนายน 2564)

10,268
จำนวนนักเรียน
5,258
นักเรียนชาย
5,010
นักเรียนหญิง
940
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
8
79
90
169
95
359
373
732
95
462
421
883
รวมอนุบาล
198
900
884
1,784
109
612
570
1,182
109
599
609
1,208
ประถมศึกษาปีที่ 3
117
672
625
1,297
ประถมศึกษาปีที่ 4
115
690
663
1,353
ประถมศึกษาปีที่ 5
115
685
668
1,353
ประถมศึกษาปีที่ 6
119
696
673
1,369
รวมประถมศึกษา
684
3,954
3,808
7,762
มัธยมศึกษาปีที่ 1
18
117
108
225
มัธยมศึกษาปีที่ 2
19
145
102
247
21
142
108
250
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
58
404
318
722
รวมทั้งหมด
940
5,258
5,010
10,268
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
45
361
2,294
2,307
4,601
32
242
1,112
987
2,099
33
276
1,589
1,467
3,056
8
61
263
249
512
รวมทั้งหมด
118
940
5,258
5,010
10,268
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (25 มิถุนายน 2564)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
48
614
697
1,311
2
58
715
782
1,497
1
8
26
28
54
3
23
55
49
104
1
9
78
55
133
4
24
68
55
123
2
4
1
9
10
2
19
69
65
134
4
28
92
84
176
2
9
31
17
48
1
8
72
59
131
5
35
74
61
135
1
8
26
25
51
3
16
101
94
195
2
11
55
49
104
1
8
17
9
26
1
8
17
27
44
4
18
108
91
199
1
8
37
28
65
3
11
38
23
61
3
19
221
194
415
3
23
72
51
123
3
24
37
43
80
6
50
211
186
397
2
15
27
23
50
4
25
74
62
136
1
11
101
76
177
5
32
73
84
157
1
12
175
163
338
1
11
62
45
107
3
20
59
60
119
3
27
159
139
298
4
51
438
452
890
6
43
169
149
318
3
34
274
271
545
6
37
175
138
313
7
58
256
203
459
2
8
34
17
51
2
18
84
98
182
1
8
19
21
40
1
6
119
99
218
2
15
26
26
52
1
7
11
8
19
2
17
53
59
112
1
8
35
36
71
รวมทั้งหมด
118
940
5,258
5,010
10,268
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1784 คน

17.37%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7762 คน

75.59%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 722 คน

7.03%
รายละเอียดทั้งหมด