ข้อมูลนักเรียน (18 กรกฏาคม 2563)

10,612
จำนวนนักเรียน
5,428
นักเรียนชาย
5,184
นักเรียนหญิง
967
ห้องเรียน
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เปรียบจำนวนนักเรียนตามระดับชั้น
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
8
78
87
165
96
444
412
856
100
465
429
894
รวมอนุบาล
204
987
928
1,915
110
596
606
1,202
118
668
623
1,291
ประถมศึกษาปีที่ 3
116
672
658
1,330
ประถมศึกษาปีที่ 4
117
688
658
1,346
ประถมศึกษาปีที่ 5
120
686
670
1,356
ประถมศึกษาปีที่ 6
120
718
694
1,412
รวมประถมศึกษา
701
4,028
3,909
7,937
มัธยมศึกษาปีที่ 1
20
151
105
256
มัธยมศึกษาปีที่ 2
21
148
109
257
21
114
133
247
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
62
413
347
760
รวมทั้งหมด
967
5,428
5,184
10,612
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
45
367
2,344
2,389
4,733
32
252
1,182
1,033
2,215
33
285
1,629
1,504
3,133
8
63
273
258
531
รวมทั้งหมด
118
967
5,428
5,184
10,612
จำนวนนักเรียนในสังกัด จำแนกรายตำบลและอำเภอ (18 กรกฏาคม 2563)
ตำบล
อำเภอ
โรงเรียน
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
2
48
639
723
1,362
2
61
738
846
1,584
1
8
28
24
52
3
23
60
53
113
1
9
91
51
142
4
24
75
58
133
2
4
4
7
11
2
19
59
61
120
4
28
101
79
180
2
13
33
23
56
1
8
61
57
118
5
35
76
69
145
1
8
26
24
50
3
16
102
92
194
2
11
44
41
85
1
8
15
9
24
1
7
16
25
41
4
18
101
89
190
1
8
35
31
66
3
11
40
27
67
3
20
242
208
450
3
24
76
55
131
3
24
47
39
86
6
51
223
194
417
2
11
28
24
52
4
32
78
65
143
1
11
108
81
189
5
36
81
87
168
1
12
172
161
333
1
11
69
52
121
3
20
58
67
125
3
27
176
145
321
4
51
447
468
915
6
43
174
142
316
3
34
281
279
560
6
37
177
143
320
7
61
243
205
448
2
13
32
15
47
2
19
99
107
206
1
8
18
23
41
1
6
112
92
204
2
16
36
35
71
1
7
12
7
19
2
18
61
63
124
1
8
34
38
72
รวมทั้งหมด
118
967
5,428
5,184
10,612
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1915 คน

18.05%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 7937 คน

74.79%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 760 คน

7.16%
รายละเอียดทั้งหมด