ข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 10,612 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 10,612 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกเกณฑ์มาตรฐาน ในสังกัด จำนวน 10,612 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนทั้งหมด
น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์
น้ำหนักอยู่ในเกณฑ์
ส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงอยู่ในเกณฑ์
น้ำหนักสูงกว่าเกณฑ์
ส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
น้ำหนักและส่วนสูงสูงกว่าเกณฑ์
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
2
1
1
1
1
1
1
0
0
0
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
65
6
4
4
41
54
40
18
7
6
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
30
5
2
2
17
22
17
8
6
6
54010005
วัดต้นไคร้
137
17
10
6
90
115
82
30
12
8
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
7
1
0
0
6
7
6
0
0
0
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
16
5
4
3
11
12
10
0
0
0
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
24
2
0
0
22
18
17
0
6
0
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง
81
6
4
1
55
65
49
20
12
9
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
4
0
0
0
3
3
3
1
1
1
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
142
3
16
3
91
97
76
48
29
21
54010015
อนุบาลแพร่
1,544
61
52
17
1,115
1,216
979
368
276
172
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
40
4
3
2
33
33
31
3
4
3
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
52
6
3
1
34
40
28
12
9
5
54010020
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
1,311
84
56
28
855
970
738
372
285
194
54010021
บ้านในเวียง
51
4
2
1
34
36
29
13
13
9
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
118
11
5
3
85
101
76
22
12
5
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)
16
0
1
0
15
15
14
1
0
0
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
32
1
3
0
27
28
24
4
1
1
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
65
11
8
6
43
52
40
11
5
4
54010030
บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)
48
2
0
0
35
34
26
11
14
5
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
8
0
0
0
5
6
4
3
2
1
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
64
7
3
3
43
52
41
14
9
7
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
130
12
8
6
89
92
78
29
30
21
54010038
บ้านสันป่าสัก
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
41
2
0
0
25
29
19
14
12
6
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
21
0
0
0
20
16
15
1
5
0
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
99
6
13
1
88
72
62
5
14
0
54010043
บ้านร่องฟอง
66
6
3
2
41
50
35
19
13
8
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
11
0
0
0
8
4
4
3
7
3
54010045
บ้านปากห้วย
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
50
6
8
3
39
29
26
5
13
5
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
65
6
0
0
49
57
43
10
8
2
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
21
3
1
1
14
17
11
4
3
0
54010049
บ้านแม่แคม
20
1
1
1
15
16
13
4
3
1
54010050
บ้านนาคูหา
15
0
3
0
15
11
11
0
1
0
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
24
3
0
0
17
20
15
4
4
2
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
70
4
2
1
52
62
50
14
6
5
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
38
3
1
1
26
28
23
9
9
4
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
5
0
0
0
5
4
4
0
1
0
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
67
2
4
2
50
54
46
15
9
7
54010057
บ้านกาซ้อง
41
3
2
2
26
34
25
12
5
4
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
62
10
6
4
32
43
27
20
13
9
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
30
3
2
2
17
22
15
10
6
4
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
42
0
0
0
31
37
29
11
5
3
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
10
0
0
0
9
9
9
1
1
1
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
28
2
0
0
22
23
19
4
5
2
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
39
0
4
0
29
30
23
10
5
3
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
19
3
1
0
13
18
12
3
0
0
54010068
บ้านห้วยฮ่อม
171
41
55
30
123
115
99
7
1
0
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร
125
7
3
2
98
106
88
20
16
7
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
20
0
0
0
18
15
15
2
5
2
54010071
บ้านป่ากล้วย
28
4
2
0
20
24
17
4
2
1
54010072
บ้านห้วยอ้อย
47
12
13
7
28
33
22
7
1
1
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
26
5
3
3
18
21
17
3
2
1
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
77
3
2
1
53
57
47
21
18
12
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
2
0
0
0
1
1
1
1
1
1
54010078
บ้านแม่กะทิง
4
1
1
1
2
3
2
1
0
0
54010079
บ้านวังปึ้ง
41
4
1
1
24
33
23
13
7
6
54010080
บ้านทุ่งคัวะ
44
7
5
2
30
29
22
7
10
5
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
121
5
4
1
82
103
73
34
14
8
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓)
24
1
0
0
15
17
12
8
7
4
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
12
4
1
1
3
8
1
5
3
1
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
19
2
2
0
9
15
8
8
2
2
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
88
8
4
2
67
75
61
13
9
5
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
12
0
1
0
7
8
6
5
3
3
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
91
0
2
0
76
73
67
15
16
9
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
22
0
1
0
15
18
14
7
3
3
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
189
21
12
9
125
154
113
43
23
14
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
4
1
0
0
2
3
2
1
1
1
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
1
0
0
0
1
1
1
0
0
0
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
445
42
23
14
317
380
295
86
42
29
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
85
7
7
3
61
71
55
17
7
5
54010098
บ้านใหม่จัดสรร
23
4
4
3
17
18
16
2
1
1
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
23
1
3
1
16
19
13
6
1
0
54010100
บ้านห้วยโรงนอก
333
31
40
15
249
273
217
53
20
13
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
37
6
5
4
26
30
24
5
2
1
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
10
0
0
0
6
8
5
4
2
1
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
117
22
27
13
82
89
70
13
1
0
54010109
บ้านแม่แรม
332
39
74
29
263
252
219
30
6
5
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
111
14
8
5
77
92
72
20
11
9
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
64
5
12
4
45
43
32
14
9
4
54010112
ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
142
17
12
5
102
109
84
23
21
10
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
27
2
4
1
21
21
18
4
2
2
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
142
14
8
5
96
112
85
32
22
14
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
584
53
19
11
398
473
370
133
92
72
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
162
17
15
9
119
133
110
26
14
11
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)
124
17
9
6
79
99
70
28
16
9
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
103
19
6
5
62
84
59
22
13
10
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
94
10
4
3
58
71
51
26
19
13
54010123
บ้านแม่พร้าว
37
2
4
1
26
32
23
9
1
1
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
27
4
1
0
17
22
16
6
4
4
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
10
3
4
3
6
4
4
1
2
1
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
211
27
11
7
142
176
132
42
24
18
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
12
3
2
2
8
10
8
1
0
0
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
81
9
8
4
62
58
49
10
15
6
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
70
2
1
0
56
62
52
12
7
4
54010132
บ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง)
50
6
4
3
31
35
27
13
11
8
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
72
4
6
3
57
58
52
11
8
6
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
138
7
9
3
98
108
87
33
21
15
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)
15
0
0
0
12
13
11
3
2
1
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
18
2
1
0
14
14
11
2
3
1
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
23
2
1
0
11
16
10
10
6
6
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
55
1
2
0
37
42
32
17
11
8
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
175
5
16
1
120
123
92
50
36
20
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
36
0
2
0
24
27
20
12
7
4
54010142
บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)
8
0
2
0
7
6
5
1
0
0
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
46
4
5
0
36
37
28
6
4
0
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
57
5
3
3
37
42
35
15
12
10
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
67
7
7
4
42
53
37
18
7
5
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
72
2
4
0
51
57
46
19
11
10
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
40
5
5
4
25
28
21
10
7
4
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
31
10
1
1
17
27
16
4
3
2
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
41
1
2
0
31
24
21
9
15
7
54010151
บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
19
2
1
0
13
18
12
4
0
0
54010152
บ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)
204
22
5
3
132
161
119
50
38
27