จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 118 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 25 มิถุนายน 2564)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
1
2
0
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
0
0
0
0
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
10
36
23
59
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
6
22
13
35
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
6
79
68
147
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
1
2
1
3
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
5
5
9
14
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
8
17
9
26
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
9
53
49
102
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
2
2
0
2
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
9
78
55
133
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
50
693
765
1,458
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
8
22
17
39
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
8
26
28
54
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
40
593
675
1,268
54010021
บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่
8
21
22
43
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
8
72
59
131
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
7
8
8
16
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
17
13
30
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
8
30
28
58
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
9
31
17
48
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
0
0
0
0
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
30
28
58
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
71
66
137
54010038
บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
0
0
0
0
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
8
17
27
44
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
8
15
10
25
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
11
54
55
109
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
8
37
28
65
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
4
1
9
10
54010045
บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
0
0
0
0
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
8
26
25
51
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
25
30
55
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
7
12
9
21
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
15
5
20
54010050
บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
5
9
5
14
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
7
13
12
25
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
40
25
65
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
17
20
37
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
4
2
4
6
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
33
35
68
54010057
บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
20
17
37
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
31
29
60
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
0
0
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
17
9
26
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
6
22
19
41
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
9
5
4
9
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
8
11
14
25
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
8
18
15
33
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
8
8
14
22
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
11
96
95
191
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
11
56
40
96
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง
6
11
8
19
54010071
บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
7
13
10
23
54010072
บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
18
21
39
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
7
17
12
29
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
11
33
36
69
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
1
1
0
1
54010078
บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
3
1
2
3
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
9
17
22
39
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
8
21
24
45
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
11
62
45
107
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
6
5
8
13
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
2
2
0
2
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
6
4
9
13
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
11
63
45
108
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
5
4
5
9
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
8
43
47
90
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
7
12
8
20
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
11
101
76
177
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
1
3
4
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
0
1
1
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
17
220
190
410
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
8
44
38
82
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
7
13
9
22
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
8
15
4
19
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
12
175
163
338
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
8
34
17
51
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
0
0
0
0
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
8
54
54
108
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
15
159
165
324
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
11
61
52
113
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
7
20
34
54
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
11
64
64
128
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
8
18
13
31
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
8
72
67
139
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
21
269
303
572
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
14
79
69
148
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
11
71
52
123
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
8
46
39
85
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
8
42
48
90
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
8
19
15
34
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
8
20
18
38
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
7
3
7
10
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
12
122
106
228
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
5
7
4
11
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
9
38
33
71
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
9
47
20
67
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
8
33
15
48
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
8
34
32
66
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
8
68
79
147
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง
3
10
2
12
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
8
9
11
20
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
8
15
10
25
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง
0
0
0
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
8
34
17
51
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
11
96
86
182
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
8
23
12
35
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง
2
3
3
6
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
8
19
20
39
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
9
23
22
45
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
8
30
37
67
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่
8
35
36
71
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
7
11
13
24
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
8
15
13
28
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่
8
19
21
40
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่
7
11
8
19
54010152
บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่
6
119
99
218