จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 118 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ 18 กรกฏาคม 2563)

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
1
2
0
2
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
0
0
0
0
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
10
38
27
65
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
5
19
11
30
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
6
72
65
137
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
2
4
3
7
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
5
6
10
16
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
8
15
9
24
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
8
42
39
81
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
3
2
2
4
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
9
91
51
142
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
53
716
828
1,544
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
8
22
18
40
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
8
28
24
52
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
40
618
693
1,311
54010021
บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่
8
21
30
51
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
8
61
57
118
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
7
8
8
16
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
8
18
14
32
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
8
34
31
65
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
9
30
18
48
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
4
3
5
8
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
37
27
64
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
8
65
65
130
54010038
บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
0
0
0
0
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
7
16
25
41
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
8
12
9
21
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
11
47
52
99
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
8
35
31
66
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
4
4
7
11
54010045
บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
0
0
0
0
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
8
26
24
50
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
33
32
65
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
7
11
10
21
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
8
13
7
20
54010050
บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
6
6
9
15
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
6
13
11
24
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
45
25
70
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
18
20
38
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
4
2
3
5
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
8
36
31
67
54010057
บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
22
19
41
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
33
29
62
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
0
0
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
8
20
10
30
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
6
23
19
42
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
5
5
5
10
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
8
13
15
28
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
8
27
12
39
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
8
7
12
19
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
11
84
87
171
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
11
75
50
125
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง
6
11
9
20
54010071
บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
16
12
28
54010072
บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
8
20
27
47
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
7
17
9
26
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
11
39
38
77
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
2
2
0
2
54010078
บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
4
1
3
4
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
11
17
24
41
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
8
22
22
44
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
11
69
52
121
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
12
12
24
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
8
4
12
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
7
7
12
19
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
11
51
37
88
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
5
5
7
12
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
8
39
52
91
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
7
14
8
22
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
11
108
81
189
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
1
3
4
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
1
0
1
1
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
18
241
204
445
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
8
45
40
85
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
8
14
9
23
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
8
17
6
23
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
12
172
161
333
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
8
27
10
37
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
5
5
5
10
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
8
54
63
117
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
16
168
164
332
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
10
59
52
111
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
8
26
38
64
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
11
73
69
142
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
6
16
11
27
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
9
79
63
142
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
22
273
311
584
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
14
79
83
162
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
11
74
50
124
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
8
57
46
103
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
8
45
49
94
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
8
21
16
37
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
8
13
14
27
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
7
3
7
10
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
12
113
98
211
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
6
8
4
12
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
10
37
44
81
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
10
48
22
70
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
8
32
18
50
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
8
37
35
72
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
8
70
68
138
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง
4
11
4
15
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
8
10
8
18
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
7
14
9
23
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง
0
0
0
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
8
34
21
55
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
11
93
82
175
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
8
25
11
36
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง
2
4
4
8
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
8
21
25
46
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
10
25
32
57
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
8
36
31
67
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่
8
34
38
72
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
8
20
20
40
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
8
16
15
31
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่
8
18
23
41
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่
7
12
7
19
54010152
บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่
6
112
92
204