จำนวนนักเรียนในสังกัด จำนวน 118 โรงเรียน [แสดงทั้งหมด] (ข้อมูล ณ วันที่ )

รหัสโรงเรียน
โรงเรียน ตำบล อำเภอ
ห้อง
ชาย
หญิง
รวม
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) กาญจนา เมืองแพร่
0
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล) กาญจนา เมืองแพร่
0
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) กาญจนา เมืองแพร่
0
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
0
54010005
วัดต้นไคร้ ช่อแฮ เมืองแพร่
0
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) ช่อแฮ เมืองแพร่
0
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) ช่อแฮ เมืองแพร่
0
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) ท่าข้าม เมืองแพร่
0
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง ทุ่งกวาว เมืองแพร่
0
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) ทุ่งกวาว เมืองแพร่
0
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) ทุ่งโฮ้ง เมืองแพร่
0
54010015
อนุบาลแพร่ นาจักร เมืองแพร่
0
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) นาจักร เมืองแพร่
0
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) น้ำชำ เมืองแพร่
0
54010020
โรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) ในเวียง เมืองแพร่
0
54010021
บ้านในเวียง ในเวียง เมืองแพร่
0
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) บ้านถิ่น เมืองแพร่
0
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) ป่าแดง เมืองแพร่
0
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) ป่าแดง เมืองแพร่
0
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) ป่าแดง เมืองแพร่
0
54010030
บ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) ป่าแมต เมืองแพร่
0
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) ป่าแมต เมืองแพร่
0
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) แม่คำมี เมืองแพร่
0
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) แม่คำมี เมืองแพร่
0
54010038
บ้านสันป่าสัก แม่คำมี เมืองแพร่
0
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) แม่ยม เมืองแพร่
0
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
0
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) แม่หล่าย เมืองแพร่
0
54010043
บ้านร่องฟอง ร่องฟอง เมืองแพร่
0
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) วังธง เมืองแพร่
0
54010045
บ้านปากห้วย วังธง เมืองแพร่
0
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) วังหงส์ เมืองแพร่
0
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) สวนเขื่อน เมืองแพร่
0
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) สวนเขื่อน เมืองแพร่
0
54010049
บ้านแม่แคม สวนเขื่อน เมืองแพร่
0
54010050
บ้านนาคูหา สวนเขื่อน เมืองแพร่
0
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) สวนเขื่อน เมืองแพร่
0
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล) ห้วยม้า เมืองแพร่
0
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
0
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) ห้วยม้า เมืองแพร่
0
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) ห้วยม้า เมืองแพร่
0
54010057
บ้านกาซ้อง เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) เหมืองหม้อ เมืองแพร่
0
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) ทุ่งศรี ร้องกวาง
0
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) ทุ่งศรี ร้องกวาง
0
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) น้ำเลา ร้องกวาง
0
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) น้ำเลา ร้องกวาง
0
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) น้ำเลา ร้องกวาง
0
54010068
บ้านห้วยฮ่อม บ้านเวียง ร้องกวาง
0
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร บ้านเวียง ร้องกวาง
0
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) บ้านเวียง ร้องกวาง
0
54010071
บ้านป่ากล้วย บ้านเวียง ร้องกวาง
0
54010072
บ้านห้วยอ้อย บ้านเวียง ร้องกวาง
0
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) บ้านเวียง ร้องกวาง
0
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) ไผ่โทน ร้องกวาง
0
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) ไผ่โทน ร้องกวาง
0
54010078
บ้านแม่กะทิง ไผ่โทน ร้องกวาง
0
54010079
บ้านวังปึ้ง ไผ่โทน ร้องกวาง
0
54010080
บ้านทุ่งคัวะ ไผ่โทน ร้องกวาง
0
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) แม่ทราย ร้องกวาง
0
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) แม่ยางตาล ร้องกวาง
0
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) แม่ยางตาล ร้องกวาง
0
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) แม่ยางตาล ร้องกวาง
0
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) แม่ยางตาล ร้องกวาง
0
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
0
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
0
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) แม่ยางร้อง ร้องกวาง
0
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) แม่ยางฮ่อ ร้องกวาง
0
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) ร้องกวาง ร้องกวาง
0
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) ร้องกวาง ร้องกวาง
0
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) ร้องกวาง ร้องกวาง
0
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
0
54010098
บ้านใหม่จัดสรร ร้องเข็ม ร้องกวาง
0
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) ร้องเข็ม ร้องกวาง
0
54010100
บ้านห้วยโรงนอก ห้วยโรง ร้องกวาง
0
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) แดนชุมพล สอง
0
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) แดนชุมพล สอง
0
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) เตาปูน สอง
0
54010109
บ้านแม่แรม เตาปูน สอง
0
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) เตาปูน สอง
0
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) ทุ่งน้าว สอง
0
54010112
ไทยรัฐวิทยา ๓๑ ทุ่งน้าว สอง
0
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) บ้านกลาง สอง
0
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) บ้านกลาง สอง
0
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์ บ้านกลาง สอง
0
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) บ้านกลาง สอง
0
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) บ้านหนุน สอง
0
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) บ้านหนุน สอง
0
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) บ้านหนุน สอง
0
54010123
บ้านแม่พร้าว สะเอียบ สอง
0
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) สะเอียบ สอง
0
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) สะเอียบ สอง
0
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) สะเอียบ สอง
0
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) สะเอียบ สอง
0
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) สะเอียบ สอง
0
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) สะเอียบ สอง
0
54010132
บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) ห้วยหม้าย สอง
0
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) ห้วยหม้าย สอง
0
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
0
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) ห้วยหม้าย สอง
0
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) ห้วยหม้าย สอง
0
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) ห้วยหม้าย สอง
0
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล) หัวเมือง สอง
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) หัวเมือง สอง
0
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) หัวเมือง สอง
0
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) หัวเมือง สอง
0
54010142
บ้านหัวเมือง (แหวนวังประชาบำรุง) หัวเมือง สอง
0
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) หัวเมือง สอง
0
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
0
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) ตำหนักธรรม หนองม่วงไข่
0
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) ทุ่งแค้ว หนองม่วงไข่
0
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
0
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) น้ำรัด หนองม่วงไข่
0
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) แม่คำมี หนองม่วงไข่
0
54010151
โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) วังหลวง หนองม่วงไข่
0
54010152
บ้านหนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่ หนองม่วงไข่
0