ข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 5,615 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1


เปรียบเทียบข้อมูลนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 5,615 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
จำนวนนักเรียนแยกประเภทความด้อยโอกาส ในสังกัด จำนวน 5,615 คน ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 1
รหัสโรงเรียน
โรงเรียน
นักเรียนด้อยโอกาสทั้งหมด
เด็กยากจน
กำพร้า
มีความด้อยโอกาสมากกว่า 1 ประเภท
เด็กถูกทอดทิ้ง
54010001
บ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์)
2
2
0
0
0
54010002
บ้านดอนดี(ประชานุกูล)
0
0
0
0
0
54010003
วัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ)
57
57
0
0
0
54010004
บ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง)
11
11
0
0
0
54010005
วัดต้นไคร้
34
34
0
0
0
54010006
บ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง)
7
7
0
0
0
54010008
บ้านนาตอง(นาตองสามัคคี)
4
4
0
0
0
54010009
บ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง)
24
24
0
0
0
54010010
รัฐราษฎร์บำรุง
79
79
0
0
0
54010011
บ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์)
4
4
0
0
0
54010013
บ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย)
35
35
0
0
0
54010015
อนุบาลแพร่
37
37
0
0
0
54010018
บ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง)
40
40
0
0
0
54010019
บ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์)
8
8
0
0
0
54010020
วัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล)
130
130
0
0
0
54010021
บ้านในเวียง
21
21
0
0
0
54010022
บ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร)
86
86
0
0
0
54010024
บ้านแม่ลัว(วิริยะราษฏร์สงเคราะห์)
16
16
0
0
0
54010027
บ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์)
17
17
0
0
0
54010028
บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา)
48
48
0
0
0
54010030
บ้านสุพรรณ (คุรุราษฎร์วิทยา)
46
46
0
0
0
54010033
วัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล)
8
8
0
0
0
54010035
วัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์)
53
53
0
0
0
54010036
บ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์)
72
68
4
0
0
54010038
บ้านสันป่าสัก
0
0
0
0
0
54010039
บ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา)
38
38
0
0
0
54010041
บ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์)
7
7
0
0
0
54010042
บ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์)
34
34
0
0
0
54010043
บ้านร่องฟอง
40
39
1
0
0
54010044
บ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล)
11
11
0
0
0
54010045
บ้านปากห้วย
0
0
0
0
0
54010046
บ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร)
47
47
0
0
0
54010047
บ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา)
13
13
0
0
0
54010048
บ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี)
2
2
0
0
0
54010049
บ้านแม่แคม
6
6
0
0
0
54010050
บ้านนาคูหา
13
13
0
0
0
54010052
บ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์)
11
11
0
0
0
54010053
บ้านปง(ป้อมประชานุกูล)
27
27
0
0
0
54010054
วัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์)
16
16
0
0
0
54010055
บ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์)
3
3
0
0
0
54010056
บ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส)
28
28
0
0
0
54010057
บ้านกาซ้อง
14
14
0
0
0
54010058
ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี)
53
53
0
0
0
54010059
บ้านปทุม(ถาวรราษฎร์ศึกษา)
0
0
0
0
0
54010060
วัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์)
20
20
0
0
0
54010061
บ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา)
23
23
0
0
0
54010062
ชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์)
10
10
0
0
0
54010063
บ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร)
24
24
0
0
0
54010064
บ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์)
35
35
0
0
0
54010065
บ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี)
8
8
0
0
0
54010068
บ้านห้วยฮ่อม
161
161
0
0
0
54010069
บ้านอ้อยวิทยาคาร
112
112
0
0
0
54010070
บ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง)
12
12
0
0
0
54010071
บ้านป่ากล้วย
25
25
0
0
0
54010072
บ้านห้วยอ้อย
43
43
0
0
0
54010073
บ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์)
19
19
0
0
0
54010074
บ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา)
68
68
0
0
0
54010075
บ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์)
1
1
0
0
0
54010078
บ้านแม่กะทิง
4
4
0
0
0
54010079
บ้านวังปึ้ง
40
40
0
0
0
54010080
บ้านทุ่งคัวะ
40
40
0
0
0
54010082
บ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์)
98
98
0
0
0
54010083
บ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ ๑๓)
24
24
0
0
0
54010084
บ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ)
12
12
0
0
0
54010085
บ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา)
19
19
0
0
0
54010086
แม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล)
79
79
0
0
0
54010087
บ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์)
12
12
0
0
0
54010088
บ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์)
76
76
0
0
0
54010090
บ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์)
22
22
0
0
0
54010091
บ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล)
180
180
0
0
0
54010092
บ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์)
4
4
0
0
0
54010093
บ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง)
1
1
0
0
0
54010095
บ้านร้องกวาง(จันทิมาคม)
368
368
0
0
0
54010097
ชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร)
60
59
1
0
0
54010098
บ้านใหม่จัดสรร
16
16
0
0
0
54010099
บ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร)
23
23
0
0
0
54010100
บ้านห้วยโรงนอก
203
202
0
1
0
54010105
บ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล)
30
30
0
0
0
54010106
บ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง)
10
10
0
0
0
54010107
บ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล)
54
54
0
0
0
54010109
บ้านแม่แรม
307
307
0
0
0
54010110
บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์)
111
111
0
0
0
54010111
วัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์)
63
63
0
0
0
54010112
ไทยรัฐวิทยา 31(ทุ่งน้าวพุทธิมาศึกษากร)
124
124
0
0
0
54010113
บ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง)
21
21
0
0
0
54010115
ชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ)
129
129
0
0
0
54010116
อนุบาลเทพสุนทรินทร์
47
47
0
0
0
54010118
บ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา)
72
72
0
0
0
54010119
ชุมชนบ้านหนุนเหนือ (แสงศรีวิทยา)
124
124
0
0
0
54010121
บ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์)
97
97
0
0
0
54010122
บ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์)
90
90
0
0
0
54010123
บ้านแม่พร้าว
37
37
0
0
0
54010124
บ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง)
15
15
0
0
0
54010125
บ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์)
9
9
0
0
0
54010126
บ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ)
161
161
0
0
0
54010128
บ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์)
12
12
0
0
0
54010129
บ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา)
73
73
0
0
0
54010130
บ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์)
62
62
0
0
0
54010132
บ้านลู(คัมภีร์ราษฎร์บำรุง)
24
22
0
0
2
54010133
วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร)
18
15
2
1
0
54010134
บ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี)
118
118
0
0
0
54010135
บ้านดอนแก้ว(อาสาพัฒนาอินทรราษฎร์วิทยา)
8
8
0
0
0
54010136
บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์)
17
17
0
0
0
54010137
บ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี)
22
22
0
0
0
54010138
บ้านสันปู่สี(ราษฎร์วิทยากุล)
0
0
0
0
0
54010139
บ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์)
42
42
0
0
0
54010140
บ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง)
161
161
0
0
0
54010141
บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล)
25
25
0
0
0
54010142
บ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง)
8
8
0
0
0
54010143
วัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์)
19
19
0
0
0
54010144
แม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร)
53
53
0
0
0
54010145
บ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์)
65
65
0
0
0
54010147
บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร)
64
64
0
0
0
54010148
บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์)
40
40
0
0
0
54010149
บ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์)
31
31
0
0
0
54010150
บ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา)
33
33
0
0
0
54010151
บ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี)
16
16
0
0
0
54010152
บ้านหนองม่วงไข่(ม่วงไข่วิทยาคาร)
159
159
0
0
0