ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) (18 กรกฏาคม 2563)


64
จำนวนนักเรียน
37
นักเรียนชาย
27
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
4
2
6
อนุบาล 3
1
6
3
9
รวมอนุบาล
2
10
5
15
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
5
5
10
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
4
5
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
5
4
9
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
2
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
8
3
11
รวมประถมศึกษา
6
27
22
49
รวมทั้งหมด
8
37
27
64
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 15 คน

23.44%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 49 คน

76.56%