ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) (18 กรกฏาคม 2563)


21
จำนวนนักเรียน
12
นักเรียนชาย
9
นักเรียนหญิง
8
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
1
2
อนุบาล 3
1
4
1
5
รวมอนุบาล
2
5
2
7
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
2
4
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
0
1
1
รวมประถมศึกษา
6
7
7
14
รวมทั้งหมด
8
12
9
21
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 7 คน

33.33%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 14 คน

66.67%