ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านปากห้วย (18 กรกฏาคม 2563)


0
จำนวนนักเรียน
0
นักเรียนชาย
0
นักเรียนหญิง
0
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
รวมทั้งหมด
0
0
0
0
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น