ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านนาคูหา (18 กรกฏาคม 2563)


15
จำนวนนักเรียน
6
นักเรียนชาย
9
นักเรียนหญิง
6
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
1
2
อนุบาล 3
1
0
1
1
รวมอนุบาล
2
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
2
1
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
0
5
5
รวมประถมศึกษา
4
5
7
12
รวมทั้งหมด
6
6
9
15
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 3 คน

20.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 12 คน

80.00%