ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) (25 มิถุนายน 2564)


2
จำนวนนักเรียน
2
นักเรียนชาย
0
นักเรียนหญิง
2
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
0
0
0
0
อนุบาล 3
1
1
0
1
รวมอนุบาล
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 1
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 2
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
1
0
1
ประถมศึกษาปีที่ 4
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 5
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 6
0
0
0
0
รวมประถมศึกษา
1
1
0
1
รวมทั้งหมด
2
2
0
2
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 1 คน

50.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 1 คน

50.00%