ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) (18 กรกฏาคม 2563)


19
จำนวนนักเรียน
7
นักเรียนชาย
12
นักเรียนหญิง
7
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
1
4
5
อนุบาล 3
1
2
1
3
รวมอนุบาล
2
3
5
8
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 3
0
0
0
0
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
0
1
1
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
3
5
รวมประถมศึกษา
5
4
7
11
รวมทั้งหมด
7
7
12
19
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 8 คน

42.11%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 11 คน

57.89%