ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) (25 มิถุนายน 2564)


20
จำนวนนักเรียน
12
นักเรียนชาย
8
นักเรียนหญิง
7
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (25 มิถุนายน 2564)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
0
2
2
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวมอนุบาล
1
0
2
2
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
3
0
3
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
1
2
3
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
3
1
4
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
1
1
2
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
2
0
2
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
2
2
4
รวมประถมศึกษา
6
12
6
18
รวมทั้งหมด
7
12
8
20
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 2 คน

10.00%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 18 คน

90.00%