ข้อมูลนักเรียน โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) (18 กรกฏาคม 2563)


70
จำนวนนักเรียน
48
นักเรียนชาย
22
นักเรียนหญิง
10
ห้องเรียน
จำนวนนักเรียนในสังกัด (18 กรกฏาคม 2563)
ระดับชั้น
ห้องเรียน
ชาย
หญิง
รวม
อนุบาล 1
0
0
0
0
อนุบาล 2
1
10
3
13
อนุบาล 3
0
0
0
0
รวมอนุบาล
1
10
3
13
ประถมศึกษาปีที่ 1
1
8
4
12
ประถมศึกษาปีที่ 2
1
7
1
8
ประถมศึกษาปีที่ 3
1
6
1
7
ประถมศึกษาปีที่ 4
1
2
3
5
ประถมศึกษาปีที่ 5
1
7
2
9
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
3
4
รวมประถมศึกษา
6
31
14
45
มัธยมศึกษาปีที่ 1
1
3
0
3
มัธยมศึกษาปีที่ 2
1
3
2
5
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
1
3
4
รวมมัธยมศึกษาตอนต้น
3
7
5
12
รวมทั้งหมด
10
48
22
70
เปรียบจำนวนนักเรียน 5 ปี ย้อนหลัง
เลือกปีการศึกษา
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้น

นักเรียนระดับอนุบาล จำนวน 13 คน

18.57%

นักเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 45 คน

64.29%

นักเรียนระดับมัธยมต้น จำนวน 12 คน

17.14%