ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางภมรวรรณ  แจ้งชูศักดิ์
ชื่อ-สกุล (en) : PAMORNWAN  JANGCHUSAK
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0823811560  
อีเมล์ : Pamornwan_noi@hotmail.co.th

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 3584  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1990-12-11  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านนาคูหา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศษ.บ. โสตทัศนศึกษา เทคโนโลยีการจัดการระบบสารสนเทศ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-