ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวนันทา  โลกคำลือ
ชื่อ-สกุล (en) : nunta  lokkumlue
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0897567794  
อีเมล์ : nanta25052505@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 3361  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1996-08-08  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.ศ.บ โภชนาการชุมชน  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05122558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่มที่ 133ตอนที่ 14ข ลำดับที่ 4787 หน้า 104
30052559
05122552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 127ตอนที่ 6ข หน้า 71 ลำดับที่ 3624
06062553
05122548
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่มที่ 123 ตอนที่ 14ข หน้า 161ลำดับที่ 4705
27062549