ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสุนทราภรณ์  ปัญหา
ชื่อ-สกุล (en) : Suntharaphorn  Panha
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 3973  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1984-01-03  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : รัฐราษฎร์บำรุง 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คบ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2552
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่ม127 ตอนที่ 6 ข เล่มที่ 15/2 หน้า 289 ลำดับที่ 14738
06/06/2553
05/12/2550
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 125 ตอนที่ 13 ข เล่มที่ 8 หน้า 360 ลำดับที่ 18038
25/06/2551
05/12/2544
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 119 ตอนที่ 2 ข เล่มที่ 8/6 หน้า 196 ลำดับที่ 16047
22/02/2545
05/12/2542
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่ม 117 ตอนที่ 4 ข เล่มที่ 8/4 หน้า 356 ลำดับที่ 13206
22/02/2543
05/12/2538
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่ม 113 ตอนที่ 4 ข เล่มที่ 8/2 หน้า 420
15/03/2539
05/12/2536
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
เล่ม 111 ตอนที่ 4 ข เล่มที่ 8/3 หน้า 251 ลำดับที่ 10429
23/02/2537