ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางธัญญลักษณ์  มั่นเหมาะ
ชื่อ-สกุล (en) : Thunyaluk  Munmor
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 087-9914904  
อีเมล์ : new-puy@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 546  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1992-11-02  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ปฐมวัย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-