ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวเขมิกา  วังคะออม
ชื่อ-สกุล (en) : Khemika  Wangkhaoom
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 089-9567571  
อีเมล์ : Khemika571@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 206  
ว.ด.ป.บรรจุ : 2009-01-30  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 134 ตอนที่ 52ข หน้า 104 (เล่มที่8/2) ลำดับที่ 5342
16/10/2560
05/12/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่ม 133 ตอนที่ 14ข หน้า 56 (เล่มที่8/2) ลำดับที่ 2701
16/10/2560
04/01/2564
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 138 ตอนพิเศษ 3ข (เล่มที่ 8/1 ) หน้าที่ 53 ลำดับที่ 12668
01/05/2564