ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางอารีรัตน์  ปะละใจ
ชื่อ-สกุล (en) : Areerat  Palajai
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 064-9985259  
อีเมล์ : Areeratpalajai@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 2149  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1996-12-19  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 133 ตอนที่ 14ข หน้า 191 (เล่มที่ 8 ) ลำดับที่ 9336
30/05/2559