ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายนิยม  วิรัตนชัยวรรณ
ชื่อ-สกุล (en) : Niyom  Wirattanachaiwan
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0972844108  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 1924  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1993-06-28  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านทุ่งคัวะ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. พลศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-