ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายสุชาติ  นันตาแสง
ชื่อ-สกุล (en) : Suchat  Nantasaeng
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0856254991  
อีเมล์ : mr.nnui@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 55501  
ว.ด.ป.บรรจุ : 05/05/2554  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านแม่พร้าว 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่มที่ 134 ตอนที่ 52ข หน้า 92 (เล่มที่ 8/3) ลำดับที่ 4696
16/10/2560