ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสุจินต์  ใจคนึง
ชื่อ-สกุล (en) : Sujin  Jaiknung
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 096-687-933-9  
อีเมล์ : sujinjai07@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 699  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1988-07-01  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คบ การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 134 ตอนที่ 52ข หน้า 160 (เล่มที่8/1) ลำดับที่ 20206
16/10/2560
27/07/60
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่มที่134ตอนที่52ข(เล่มที่15/3หน้าที่252-12746
17/09/60