ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายวิวัฒน์  ทองภักดี
ชื่อ-สกุล (en) : Wiwat  Thongpukdee
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0839491064  
อีเมล์ : wiiwat_evolution@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 2258  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1980-05-15  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : อนุบาลเทพสุนทรินทร์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
5/12/2550
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่ม 125 ตอนที่ 13ข (เล่มที่ 15/2) หน้า 104 ลำดับที่ 5340
25/06/2551
5/12/2544
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 119 ตอนที่2ข (เล่ม 8/3) หน้า 344 ลำดับที่ 9225
22/02/2545
5/12/2541
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 116 ตอนที่3ข (เล่มที่ 8/2) หน้า300 ลำดับที่ 10226
29/01/2542
5/12/2539
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่ม 113 ตอนที่ 25ข (เล่มที่ 8/1) หน้า 336
25/10/2539
5/12/2535
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่ม 110 ตอนที่ 36 (เล่มที่ 7/2)หน้า 107
26/03/2536
5/12/2532
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นจัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) 
เล่มที่ 107 ตอนที่ 64 (เล่มที่ 7/2)หน้า 261
23/04/2533