ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพิทักษ์  ปวงกันคำ
ชื่อ-สกุล (en) : Phithak  Poungkuncom
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 089-8503430  
อีเมล์ : p.t.poung@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 2352  
ว.ด.ป.บรรจุ : 19/05/2524  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. หลักสูตรและการสอน  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2550
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
เล่มที่ 15/2 ตอนที่ 13ข หน้าที่ 76 (เล่มที่15/2)
25/06/2551