ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางชวนพิศ  ขาวงาม
ชื่อ-สกุล (en) : Chuanpid  Kounjam
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ :  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 2425  
ว.ด.ป.บรรจุ : 1984-12-17  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
27/10/2555
เหรียญจักรพรรดิมาลา (ร.จ.พ.) 
129 ตอนที่ 24ข หน้า 34 (เล่มที่ 15/2) ลำดับที่ 4519
27/06/2555