ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสายฝน  ขอนขะแจะ
ชื่อ-สกุล (en) : Saifon  KhonKhajae
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 087 - 185 - 0661  
อีเมล์ : Saifon0661@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 3906  
ว.ด.ป.บรรจุ : 02/02/2552  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : คบ คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่มที่ 133 ตอนที่ 14 ข หน้าที่ 143 (เล่มที่ 8/2) ลำดับที่ 7029
30/05/2559