ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางเฉลา  กรรณิการ์
ชื่อ-สกุล (en) : Chalao  Kannika
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0849495480  
อีเมล์ : chalao 2000@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 1182  
ว.ด.ป.บรรจุ : 2003-12-08  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาต่างประเทศ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม134 ตอนที่52ข วันที่ 16/10/2560 เล่มที่8/2 หน้า121-6206
18/05/2561