ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวชัญญานุช  กรุณาหล่าย
ชื่อ-สกุล (en) : chayanout  karunalay
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0832624542  
อีเมล์ : chayya@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : 2147  
ว.ด.ป.บรรจุ : 04/07/2554  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านห้วยอ้อย 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. การประถมศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-