ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวสุนารี  วงศ์ษา
ชื่อ-สกุล (en) : Sunaree  Wongsa
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0806822530  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 3257  
ว.ด.ป.บรรจุ : 11/01/2559  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : วัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. ภาษาไทย  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : มัธยมศึกษาตอนต้น  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-