ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ปฏิบัติงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางปุณณัตฌา  เตชวงค์
ชื่อ-สกุล (en) : punnatcha  teehewong
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 062-2644198  
อีเมล์ : aoyja 2514 @hotmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ปฏิบัติงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 2387  
ว.ด.ป.บรรจุ : 07/02/256  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ก่อนประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ทุกกลุ่มสาระ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-