ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาววิภาพรรณ  ประกอบการ
ชื่อ-สกุล (en) : Wipaphan  Prakopkarn
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0894332886  
อีเมล์ : Wipapan23@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 3625  
ว.ด.ป.บรรจุ : 04/08/2547  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : บ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.บ. หลักสูตรและการสอน  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : ภาษาไทย  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

-ไม่พบข้อมูล-