ข้อมูลครูและบุคลากร สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ครู ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางวราพร  พงศ์อนันตกูล
ชื่อ-สกุล (en) : WARAPORN  PONGANANTAKOOL
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0824019518  
อีเมล์ : wachirayut2548@outlook.co.th

ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
ตำหน่ง : ครู
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : 563  
ว.ด.ป.บรรจุ : 08122547  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
โรงเรียน : ชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ค.บ. คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการสอน

ระดับชั้นที่สอน : ประถมศึกษา  
กลุ่มสาระฯ : คณิตศาสตร์  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 133 ตอนที่ 14ข หน้า 100(เล่มที่8/1) ลำดับที่ 4943
30/05/2559