ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายอภิรักษ์  อิ่มจิตอนุสรณ์
ชื่อ-สกุล (en) : Aphirak  Imchit-anuson
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0954759267  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 1  
ว.ด.ป.บรรจุ : 29/07/2530  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2548
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 123 ตอนที่ 14ข หน้า 116(เล่มที่8) ลำดับที่ 7698
27/06/2549