ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายกนก  อยู่สิงห์
ชื่อ-สกุล (en) : kanok  yoohingha
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0956879129  
อีเมล์ : kanook322@gmail.com

ประเภทบุคลากร : ผู้บริหารการศึกษา
ตำหน่ง : รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : 6  
ว.ด.ป.บรรจุ : 23/06/2523  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : ผู้บริหาร  
กลุ่มงาน : ผู้บริหารการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2551
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 126 ตอนที่ 11ข หน้า 14 (เล่มที่8) ลำดับที่ 6
15/08/2552