ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักประชาสัมพันธ์ ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางพัทธ์ธีรา  บุญทน
ชื่อ-สกุล (en) : patteera  ิิboonton
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0889450415  
อีเมล์ : kumpub@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ27  
ว.ด.ป.บรรจุ : 16/07/2535  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 132 ตอนที่ 17ข หน้า 43(เล่มที่8/1) ลำดับที่ 2176
02/06/2558