ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวพยอม  แสนปัญญา
ชื่อ-สกุล (en) : payom  sanpunya
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0971649322  
อีเมล์ : payom1305@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ45  
ว.ด.ป.บรรจุ : 15/09/2531  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : ผู้อำนวยการหน่วย  
กลุ่มงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 127 ตอนที่ 6ข หน้า 85 (เล่มที่8) ลำดับที่ 4330
06/06/2553