ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการตรวจสอบภายใน ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวประภาพร  อินทรรุจิกุล
ชื่อ-สกุล (en) : prapaporn  intararujikul
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0843784277  
อีเมล์ : sbay_dee@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ46  
ว.ด.ป.บรรจุ : 22/02/2553  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : หน่วยตรวจสอบภายใน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : บธ.ม. บริหารธุรกิจ  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นตริตาภรณ์มงกุฎไทย (ต.ม.) 
เล่ม 133 ตอนที่ 14ข หน้า 32 (เล่มที่4 ) ลำดับที่ 14
30/05/2559