ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางเพ็ญศรี  ชัยรัตน์
ชื่อ-สกุล (en) : pensri  chairat
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0852565343  
อีเมล์ : Pensri05@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการศึกษา
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ39  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/05/2533  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 134 ตอนที่ 52ข หน้า 200 (เล่มที่8/2) ลำดับที่ 10314
16/10/2560