ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางภัทราวรรณ  ห้วยเสน
ชื่อ-สกุล (en) : phattharawan  hualsen
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0810217691  
อีเมล์ : pattarawan.7691@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญงาน
เลขที่ตำแหน่ง : อ14  
ว.ด.ป.บรรจุ : 30/06/2531  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2546
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นตริตาภรณ์ช้างเผือก (ต.ช.) 
เล่ม 121 ตอนที่ 4ข หน้า 202 (เล่มที่8/4) ลำดับที่ 3153
10/03/2547