ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวพัชรา  วงศ์อารินทร์
ชื่อ-สกุล (en) : patchara  wongarin
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0903161624  
อีเมล์ : kob96024@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ9  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/10/2536  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : บธ.บ. การเงินและการธนาคาร  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/56
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 131 ตอนที่ 11ข หน้า 7 (เล่มที่8 ) ลำดับที่ 4712
15/05/2557