ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายเสน่ห์  ศรีเทพ
ชื่อ-สกุล (en) : sane  srithep
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0869108194  
อีเมล์ : sreteap2505@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชี
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ7  
ว.ด.ป.บรรจุ : 11/06/2527  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
28/07/2560
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
เล่ม 134 ตอนที่ 47ข หน้า 165 ลำดับที่ 4639
27/09/2560