ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางโสภา  เครือแสง
ชื่อ-สกุล (en) : sopa  kruaeseang
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0818830367  
อีเมล์ : sopaksg2510@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิชาการพัสดุ
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ15  
ว.ด.ป.บรรจุ : 10/01/2533  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 132ตอนที่ 17ข หน้า 64 (เล่มที่8/1) ลำดับที่ 3268
02/06/2558