ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางปนัดดา  อุทัศน์
ชื่อ-สกุล (en) : panudda  utas
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0819525239  
อีเมล์ : panuddautas@hotmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ29  
ว.ด.ป.บรรจุ : 07/07/2531  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มนโยบายและแผน 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : ศษ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2552
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย (ท.ม.) 
เล่ม 127ตอนที่ 6ข หน้า 79 (เล่มที่8/1) ลำดับที่ 4027
06/06/2553