ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการพิเศษ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นายพงศ์เดชน์  เศรษฐ์นิติกุล
ชื่อ-สกุล (en) : pongdech  detnitigul
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : ชาย
โทรศัพท์ : 0987505683  
อีเมล์ : 2504pnnn@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการพิเศษ
เลขที่ตำแหน่ง : อ1  
ว.ด.ป.บรรจุ : 17/05/2526  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : ผู้อำนวยการกลุ่ม  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาโท
วิชาเอก : กศ.ม. บริหารการศึกษา  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2557
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ชั้นประถมาภรณ์มงกุฎไทย (ป.ม.) 
เล่ม 131 ตอนที่ 27ข หน้า 112 ลำดับที่ 2356
03/12/2557