ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางสาวปัทมาพร  มะโนสีลา
ชื่อ-สกุล (en) : pattamaporn  manosila
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0629516696  
อีเมล์ : manosila2510@gmail.com

ประเภทบุคลากร : บุคลากรทางการศึกษาอื่น 38ค(2)
ตำหน่ง : นักจัดการงานทั่วไป
วิทยฐานะ/ระดับ : ชำนาญการ
เลขที่ตำแหน่ง : อ3  
ว.ด.ป.บรรจุ : 02/07/2533  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นทวีติยาภรณ์ช้างเผือก (ท.ช.) 
เล่ม 133 ตอนที่ 14ข หน้า 117(เล่มที่8) ลำดับที่ 5491
30/05/2559