ข้อมูลบุคลากรใน สพป.แพร่ เขต 1


แสดงข้อมูลบุคลากร


พนักงานธุรการ ส 4
   ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อ-สกุล : นางแสงดาว  สมบัตินันท์
ชื่อ-สกุล (en) : sangdao  sumbutnum
ว.ด.ป.เกิด : -
เลข ปชช. :
เพศ : หญิง
โทรศัพท์ : 0811650985  
อีเมล์ :

ประเภทบุคลากร : ลูกจ้างประจำ
ตำหน่ง : พนักงานธุรการ ส 4
วิทยฐานะ/ระดับ : ไม่มีวิทยฐานะ/ระดับ
เลขที่ตำแหน่ง : 20262  
ว.ด.ป.บรรจุ : 01/09/2542  
สังกัด : สพป.แพร่ เขต 1
สถานะ : บุคลากร  
กลุ่มงาน : กลุ่มอำนวยการ 

   ข้อมูลการศึกษา

การศึกษาสูงสุด : ปริญญาตรี
วิชาเอก : ศศ.บ. การจัดการทั่วไป  


   ข้อมูลการรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์   

วันที่รับ
เครื่องราชอิสริยาภรณ์
ราชกิจจานุเบกษา
ลงวันที่
05/12/2558
เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก ชั้นเบญจมาภรณ์ช้างเผือก (บ.ช.) 
เล่ม 133 ตอนที่ 14ข หน้า 92(เล่มที่12/1) ลำดับที่ 1231
30/05/2559